Legislativa - nejpoužívanější zákony pro správu bytových domů

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?citace=1

Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskyto- váním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67?citace=1          

Podmínky svolání shromáždění SVJ nebo bytových družstev dle legislativy platné od 22. 11. 2021

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-453?text=&citace=1                

Zákon č. 406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406?citace=1

Vyhláška o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb., 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264?citace=1

Zákon č. 117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117?citace=1

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Vyhláška č. 357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Zákon č. 311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-311?citace=1

Vyhláška č. 269/2015 Sb.Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269?citace=1

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-366?citace=1

Vyhláška č. 194/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194?citace=1

Zákon č. 182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákonhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182?citace=1

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563?citace=1

Vyhláška č. 504/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504?citace=1

Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586?citace=1

Zákon č. 210/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-210?citace=1