Legislativa - nejpoužívanější zákony pro správu bytových domů

Návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu třetím čtením a nyní jde do Senátu s návrhem účinnosti normy v lednu 2024. 

Návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu třetím čtením a nyní jde do Senátu s návrhem účinnosti normy v lednu 2024. 

Povinnost zveřejňovat odečty měřidel 1x měsíčně má již konkrétní pravidla daná novelou zákona o službách:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67?text=%C4%8D+67%2F2013+Sb

V době od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026 budou muset poskytovatelé služeb informovat příjemce služeb o jejich měsíční spotřebě, pouze pokud jsou v domě instalována měřidla umožňující odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. V těchto případech nehrozí, že by odečet každý měsíc způsoboval poskytovatelům služeb nadměrné potíže nebo náklady.

Od 1. ledna 2027 se okruh osob s povinností informovat o měsíční spotřebě rozšíří. Informační povinnost se zavede i pro všechny domy, kde jsou instalována měřidla, pro jejichž odečet není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Pokud poskytovatel služeb vyhodnotí, že by mu vznikly s odečtem každý měsíc vysoké náklady, bude mít do konce roku 2026 dostatek času, aby přešel na modernější technologie, které podstatně snižují náklady na odečty.Zastropování cen elektřiny i plynu bude platit po celý rok 2023, domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby.

Návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu třetím čtením a nyní jde do Senátu s návrhem účinnosti normy v lednu 2024. 


Nové povinnosti vlastníků budov a SVJ ohledně kontroly systému vytápění

stanoví vyhláška č. 38/2022 Sb. -v plném znění zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-38#p4 o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

První kontrola topného systému zajišťovaná SVJ musí být provedena do 30.3.2023, následně jednou za 5 let.

Vyjádření k povinnosti zajistit zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Publikováno 1 listopadu, 2023 zdroj: https://www.cr-sei.cz/?p=7626 Státní energetická inspekce

Státní energetická inspekce upozorňuje na povinnost danou § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou (pětiletou) kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.
Jmenovitý výkon se dle § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla (kotle, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, zdroje tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou, tepelné solární soustavy) nebo přípojných výkonů odběrného místa (budovy) soustavy zásobování tepelnou energií (součástí kontroly není sama předávací stanice dodavatele tepelné energie). Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
Kontrolu provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání je oprávněn provádět pouze energetický specialista s příslušným oprávněním. Seznam energetických specialistů je volně přístupny na https://www.mpo-enex.cz/experti/
Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?citace=1

Zákon č. 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67?citace=1          

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-453?text=&citace=1                

Zákon č. 406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406?citace=1

Vyhláška o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb., 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264?citace=1

Zákon č. 117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117?citace=1

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Vyhláška č. 357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-349?citace=1

Zákon č. 311/2013 Sb.Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-311?citace=1

Vyhláška č. 269/2015 Sb.Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269?citace=1

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-366?citace=1

Vyhláška č. 194/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194?citace=1

Zákon č. 182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákonhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182?citace=1

Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563?citace=1

Vyhláška č. 504/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-504?citace=1

Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586?citace=1

Zákon č. 210/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-210?citace=1

© 2020 Agentura WEBX. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!