Příkazní smlouva

uzavřená dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany :

Příkazce:

Společenství vlastníků jednotek
se sídlem Brno,
PSČ 602 00 Brno

zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka

zastoupené: předsedou výboru

bytem

a

členem výboru

bytem


Bank. Spojení:.

telefonní spojení :

e-mail:


Příkazník


S5 s.r.o.

se sídlem Na Bítýškách 610, 664 71 Veverská Bítýška

IČ 029 32 440

zastoupená jednatelkou Ing. Martinou Otřísalovou,

kancelář Brno- Černá Pole

Hilleho 4, 602 00 Brno

Tel.: 608 468 799

E-mail: otrisalova@smetanova5.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2700589521/2010uzavírají tuto

příkazní smlouvu o zajištění správy domu

Preambule


Společenství vlastníků jednotek pro dům v Brně, je právnická osoba, zajišťující v souladu se zákonem služby související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě , 602 00 Brno a pozemku , klasifikovaného jako zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. , zapsané na LV č.

Čl. I.

Předmět smlouvy

Správa nemovitosti v základním rozsahu dle cenové nabídky ze dne

 1. Správa nemovitosti

 • převzetí podkladů od předchozího správce -vypracování protokolu o převzetí

 • příprava návrhů nových smluv s dodavateli médií a služeb (elektřiny, vody, pojištění apod.) dle pokynů SVJ

 • vypracování nových předpisů záloh- výpočtových listů – úprava dle očekávaných nákladů,

 • předpis a výběr příspěvku do fondu oprav a záloh za služby -fond i zálohy za služby se platí na základě výpočtového listu na účet SVJ

 • kontrola přijatých plateb (fond, služby), penalizace a vymáhání -vypracování přehledů přijatých plateb, upozorňování dlužníků na výši dluhu a stanovení příslušenství dluhu (dáno zákonem), nachystání a předání k soudnímu vymáhání –spolupráce s právníkem a notářem.

 • kontrola uhrazených faktur – faktury hradí výbor

 • zajištění zveřejnění průběžných odečtů podružných měřidelv intervalech dle platné legislativy, do doby povinnosti dálkových odečtů zajištění vizuálních odečtů měřidel za účelem ročního rozúčtování nákladů na měřené energie

 • roční rozúčtování záloh za služby vyjma rozúčtování nákladů za teplo- zpracováváme vždy do třiceti dnů od doručení poslední faktury za služby v daném období , nejpozději do termínu daného stanovami či platnou legislativou, následně zajištění výběru nedoplatků a předání seznamu účtů vlastníků a výše jejich přeplatků statutáru k úhradě

 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, elektřina...) -čísla na která se dovoláte jsou vyvěšena ve společných částech budovy

 • zajištění údržby, sjednávání průběžných drobných oprav

 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení

 • kontrola stavu účtu SVJ – požadujeme pasivní náhled na účet pomocí internetového bankovnictví a možnost stahování datových souborů do našeho účetního programu

 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, vedení platebního deníku,

 • zpracování podvojného účetnictví a daňového přiznání - provádí účetní

 • příprava podkladů pro statutár a shromáždění

 • vedení veškeré korespondence, evidence, plateb, nákladů a vyúčtování v. el. podobě,

 • archivace dle zákona


 1. Na základě objednávky statutáru:

 • Zastoupení SVJ při komunikaci s bankou, poskytovateli dotací, památkáři (vyřízení dotací na opravu uliční fasády), stavebním úřadem

 • Organizace shromáždění, rozesílání pozvánek na shromáždění vlastníků

 • Účast na shromáždění

 • Jednání se stavebním úřadem, ohlášení oprav

 • Příprava podkladů pro čerpání úvěru

 • vypracování poptávek na opravy domu -návrh časového plánu oprav nebo průběhu oprav, předložení cenové nabídky vždy od 2-3 firem

 • vyhodnocení nabídek, jejich technické upřesnění, obchodní podmínky -nabídky jsou porovnané, upřesněné rozdíly v materiálech a technologiích i platební podmínky jednotlivých firem - výběr dodavatele provádí výbor SVJ, či jím zmocněné osoby


 1. Vložení účetní závěky či jiných listin (změna stanov, zápisy shromáždění..) na OR přes datovou schránku správce – elektronicky

 2. Vedení mzdové agendy v případě zaměstnanců (např. Úklid nebo drobná údržba

realizována fyzickou osobou bez živnostenského oprávnění, odměny statutáru)


Čl. II.

Trvání smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, od s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

 2. Pokud dojde k ukončení smlouvy do 31.3., je příkazník zbaven povinnosti provést roční vyúčtování služeb za kalendářní rok, v němž byla smlouva ukončena.


Čl. III.

Práva a povinnosti příkazníka

 1. Příkazník je povinen zařizovat záležitosti dle této smlouvy s odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni a v souladu se zájmy příkazce. Přitom je povinen řídit se platnými zákony České republiky.

 2. Příkazník je oprávněn plnit svůj závazek ze smlouvy prostřednictvím třetích osob.

 3. Při plnění smlouvy je příkazník povinen upozorňovat příkazce na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech příkazce. Pokud příkazce i přes upozornění na nesplnění svých pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou škodu tím vzniklou.

 4. Upozornění na nevhodnost pokynů dle odst. 3 této smlouvy ze strany příkazníka bude u běžných záležitostí realizováno v ústní podobě. U závažnějších věcí, zejména při zjevné hrozbě fin. škody příkazce je příkazník povinen vedle ústního upozornění příkazce upozornit prokazatelným způsobem i ve stručné písemné podobě.;

 5. Příkazník je povinen oznámit příkazci bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které zjistil při zařizování záležitostí dle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Při oznamování skutečností dle věty první tohoto odstavce se postupuje obdobně dle odst. 4.

 6. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazci věci, které za něho převzal při vyřizování záležitostí a jejichž další držení příkazníkem není k naplnění předmětu této smlouvy bezprostředně nutné. Stejně tak se postupuje u věcí, které příkazník převzal od příkazce.

 7. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

 8. Příkazník má povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností dle této smlouvy, s pojistným limitem minimálně 3 mil. Kč a dále má závazek udržovat účinné pojištění ve stejném nebo vyšším rozsahu a limitů po celou dobu trvání smluvního vztahu.

 9. Příkazník je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, které příkazce považuje za předmět obchodního tajemství a při správě dat postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

Čl. IV.

Práva a povinnosti příkazce


 1. Příkazce je povinen v případě potřeby vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc a poskytovat mu veškeré dostupné podklady, pokyny a informace potřebné k plnění této smlouvy. Podklady budou předávány příkazníkovi u běžných záležitostí osobně nebo uloženy v kanceláři příkazníka, v ostatních případech prokazatelným způsobem, např. proti podpisu. Pokyny a informace budou předány u běžných záležitostí ústně, písemně nebo e-mailem, v ostatních případech prokazatelným způsobem.

 2. Příkazce je dále povinen příkazníkovi:


 • zřídit pasivní přístupové právo k účtu přes internet nebo předávat měsíčně výpis ze svého (svých) účtu(ů) nebo jeho kopii opatřenou ověřovací doložkou člena představenstva a to neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů po jeho obdržení

 • zřídit přístup k datům dálkových odečtů měřidel

 • neprodleně, nejpozději však do třech pracovních dnů předávat věci a informace o všech písemnostech, které byly doručeny na adresu příkazce oproti podpisu nebo se týkají závazků společenství vzniklých na základě smlouvy o dílo.

 • jednou za čtvrtletí předat účetní doklady a informace o všech závazcích příkazce

 • platit odměnu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

 • respektovat formáty tiskových výstupů z účetních a evidenčních programů příkazníka.

 1. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit neprodleně bez výpovědní lhůty, pokud příkazník opakovaně nesplní řádně nebo včas svoje povinnosti vyplývající z čl. III. odst. 1, 3 - 6 a zavinění není na straně příkazce. Nárok příkazce na případnou náhradu škody, pokud by tím vznikla, není tímto ustanovením dotčen. Obdobné právo má příkazce v případě porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. 8.

Čl. V.

Odměna příkazníka

Odměna příkazníka za zařizování záležitostí dle čl. I. této smlouvy se sjednává dohodou

 1. Příkazce zaplatí příkazníkovi za plnění uvedená v čl. I., odstavec 1) , měsíční odměnu ve výši Kč/dům.

 2. Příkazce zaplatí příkazníkovi za plnění uvedená v čl. I., odstavec 2) hodinovou odměnu ve výši Kč.

 3. Příkazce zaplatí příkazníkovi za plnění uvedená v čl. I., odstavec 3) odměnu ve výši Kč/vklad

 4. Strany se dohodly, že odměna příkazníka zahrnuje i jeho nutně a účelně vynaložené náklady při zařizování smluvené záležitosti, zejména telefonní poplatky, náklady na cestovné, dopravu a provoz, případně další, vyjma poštovného souvisejícího s rozesíláním pozvánek a podkladů týkajících se shromáždění SVJ a poštovného v rámci vymáhání dluhů.

 5. Odměna příkazníka bude příkazníkem fakturována příkazci měsíčně, vždy na konci měsíce jednou souhrnnou fakturou se lhůtou splatnosti 7 dní od jejího vystavení.

 6. Příkazník není plátcem DPH.

 7. Smluvní strany se dohodly s ohledem na míru inflace lze cenu lze zvýšit ve výši průměrné roční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI) za 12 měsíců roku uplynulého proti průměru 12 měsíců roku předcházejícímu roku uplynulému. Toto ustanovení se použije poprvé v případě, že tento index převýší 2,0%.


Čl. VI.

Ostatní ujednání

 1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny se řídí Občanským zákoníkem popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 2. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

 3. Příkazník je povinen při výpovědi smlouvy příkazci bez zbytečného odkladu předat věci, listiny a podklady, které při vyřizování záležitostí týkající se předmětu smlouvy od příkazce či za něho převzal, nebo které při této činnosti vznikly a jejichž další držení příkazníkem není bezprostředně nutné.

 4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

 6. Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní cenové nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst.3 z.č.89/2012 Sb. Je vyloučeno.

 7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

 8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

 9. Správu nemovitosti začíná příkazník vykonávat ode dne , zodpovědnost za stav nemovitosti přebírá 6.pracovní den po předání revizních zpráv plynu, elektřiny společných prostor, hromosvodu, hasících přístrojů. Datum vyznačení převzetí revizních zpráv bude vyznačeno na této smlouvě.

 10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Brně dne ......................................


Příkazník ...................................... Za příkazce......................................Revizní zprávy předány dne : …................................................

© 2020 Agentura WEBX. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!